Η ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Τ.Ε. ιδρθηκε στις 15/02/2005 και εναι ουσιαστικ ο διδοχος της τεχνικς εταιρεας ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Ε., η οποα ιδρθηκε το 1991 και το 2002 απορροφθηκε απ την Αθην Α.Τ.Ε. Τρα, ως μλος του Ομλου J & P-ΑΒΑΞ, απ το 2007, λειτουργε στο πλασιο των συστημτων οργνωσης και τη φιλοσοφα του.

                Η ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Τ.Ε. εναι κτοχος πτυχου ΜΕΕΠ 3ης τξης και δραστηριοποιεται σε ργα πολιτικο μηχανικο, οικοδομικ, δρευσης, λιμενικ, οδοποιας, Ηλεκτρομηχανολογικ, Ενεργειακ –Βιομηχανικ και περιβαλλοντικ ργα. Ωστσο, η κρια δραστηριτητα της εταιρεας εναι στον τομα των σιδηροδρομικν και οικοδομικν ργων. Τσο στο δημσιο σο και στον ιδιωτικ τομα, εμαστε νας σταθερς εταρος για τους πελτες μας, και λα τα ενδιαφερμενα μρη με βση την ακεραιτητα και την ικαντητα των στελεχν μας, τη μακρχρονη εμπειρα μας και την υποστριξη ενς Ομλου με ηγετικ θση στον κλδο των κατασκευν.

                Αντιμετωπζουμε κθε ργο ως μοναδικ. Υποστηρζουμε τους πελτες μας και συνεργαζμαστε μαζ τους απ την αρχ του ργου μεχρι την πλρη  λειτουργα των εγκαταστσεων, εξασφαλζοντας την καλτερη ποιτητα εντς χρονοδιαγρμματος και εντς του προπολογισμο, χτζοντας με αυτν τον τρπο τα θεμλια για το μλλον της εταιρεας.

                Απαιτντας την τελειτητα και με τη συνεχ αναζτηση καινοτμων μεθδων κατασκευς καλπτουμε τις ανγκες των  πελατν μας, και οικοδομομε το μλλον μας με την πεποθηση τι η ειλικρνεια και η σκληρ δουλει οδηγονε στην επιτυχα. Για εμς, επιτυχα δεν εναι μνο το οικονομικ κρδος, αλλ η ικαντητα του να εμαστε περφανοι μετ την ολοκλρωσ του κθε ργου.

                Η ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Τ.Ε. διατηρε και εφαρμζει να αποτελεσματικ και αποδοτικ Σστημα Διαχερισης Ποιτητας, το οποο χει σχεδιαστε για να καλψει λες τις λειτουργες της, σμφωνα  με τις απαιτσεις του ISO 9001/2008

                Η φμη μας βασζεται στην ποιτητα και την εμπειρα των ανθρπων μας. Τα διευθυντικ στελχη της εταιρεας χουν μακρ εμπειρα σε μεγλα ργα στη Μση Ανατολ (Σαουδικ Αραβα, Ηνωμνα Αραβικ Εμιρτα, κλπ) και στην Αφρικ. Το μγεθος και η ποιτητα των ργων αυτν, μαζ με τον ντονο ανταγωνισμ μεταξ των μεγλων τεχνικν εταιριν απ λο τον κσμο, τους δωσε την ευκαιρα να αποκτσουν μια μεγλη εμπειρα στην οργνωση και διαχεριση σνθετων ργων.

                Το ραμ τους εναι να οικοδομσουνε την πρτη τους αυτ εμπειρα στην ελληνικ αγορ και στη συνχεια σε λλες χρες, με απτερο σκοπ τη συμμετοχ σε ργα που η ποιτητα κατασκευς με το χαμηλτερο δυνατ κστος, η αυστηρ τρηση των χρονοδιαγραμμτων και η ασφλεια των εργαζομνων, θα εναι το επκεντρο. Στην ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Τ.Ε., αναγνωρζουμε τι οι νθρωποι μας εναι το πολυτιμτερο περιουσιακ μας στοιχεο και τι η επιτυχα μας οφελεται σ το ταλντο τους, τη σκληρ δουλει και αφοσωση. Η επιλογ του ανθρπινου δυναμικο της ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Τ.Ε. γνεται χι μνο βση των επαγγελματικν δεξιοττων και την εκπαδευσ, αλλ απ τη διθεση για ομαδικ εργασα και την αλληλεγγη, με στχο να δημιουργηθε νας πυρνας που βλπει την εταιρεα χι μνο ως να απρσωπο εργοδτη, αλλ ως την «εταιρεα», που η συμβολ και η προσπθει του θα κριθον με ανλογη ανταμειβ. Επενδοντας στην προσωπικ και επαγγελματικ ανπτυξη των ανθρπων μας, η κατρτιση και η αναβθμιση των δεξιοττων τους αποτελε προτεραιτητα της πολιτικς της ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Τ.Ε. Με αυτν τον τρπο, προσφρουμε εξαιρετικ σταδιοδρομα σε σους επιδικουν να προοδεσουν και να διευρνουν τις αρμοδιτητς τους.