Οικονομικές Καταστάσεις


2018
7/9/2018 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2017
7/9/2018 Ισολογισμός της 31.12.2017
2017
29/6/2017 Ισολογισμός της 31.12.2016
29/6/2017 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2016
2015
9/6/2015 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2014
9/6/2015 Ισολογισμός της 31.12.2014
2014
6/11/2014 Προσωρινή Λογιστική Κατάσταση 1ης Ιανουαρίου 2014 έως 30ης Σεπτεμβρίου 2014
6/11/2014 Πιστοποιητικό Ελεγκτή της Προσωρινής Λογιστικής Κατάστασης της 30ης Σεπτεμβρίου 2014
6/11/2014 Αναλυτικά Στοιχεία της Προσωρινής Λογιστικής Κατάστασης της 30ης Σεπτεμβρίου 2014
5/6/2014 Ισολογισμός της 31.12.2013
5/6/2014 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2013
2013
5/6/2013 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2012  
5/6/2013 Ισολογισμός της 31.12.2012